دیازینون 60% EC
حشره کش غیر سیستمیک با نحوه اثر تماسی ، گوارشی و تنفسی 
استامی پراید 20%SP
حشره کش سیستمیک ، با فعالیت نفوذی و تاثیر تماسی ، گوارشی است . 
سایپرمترین 40%EC
حشره کش غیر سیستمیک ، تماسی و گوارشی است 
دلتامترین 2.5% EC
حشره کش گوارشی ، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر 
ایندوکساکارب 15%SC
حشره کش با خاصیت تماسی و گوارشی است  
دیمیتوات40%EC
حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی 
اتیون 47%EC
حشره کش و کنه کش تماسی است 
پروفنوفوس 50% EC
حشره کش نفوذی با اثر تماسی و گوارشی است 
فنیتروتیون50%EC
حشره کش تماسی و گوارشی است 
هگزافلومورون 10% EC
حشره کش نفوذی و گوارشی است  
مالاتیون 57% EC
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک است 
فن والریت 20%EC
حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است 
کلرپیریفوس 40.8% EC
حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی است  
ایمیدا کلوپرید 35% SC
حشره کش سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی است 
پرمترین 25% EC
حشره کش غیر سیستمیک ، تماسی و گوارشی  
فن پروپاترین 10%EC
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی 
آبامکتین 1.8% EC
حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی و گوارشی 
بازودین 60% EC
حشره کش نفوذی با اثر تماسی و گوارشی 
بازودین گرانول 10% G
حشره کش غیر سیستمیک ، تماسی و گوارشی