کوپر اکسی کلراید wp35%
قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی 
کاپتان wp50%
قارچ کش حفاظتی و معالج از گروه فتالیمیدها 
پنکونازول Ew20%
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها 
دیفنوکونازول 3% DS
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها 
دیفنوکونازول 3% FS
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از از گروه تری آزول ها 
تبوکونازول 6% FS
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی و ریشه کن کننده 
تبوکونازول 2% DS
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی ومعالج و ریشه کن کننده از گروه تری آزول ها 
تبوکونازول 25% EW
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی ، معالج و ریشه کن کننده 
هگزاکونازول 5% SC
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها 
پروپیکونازول 25% EC
قارچ کش سیستمیک از گروه تری آزول ها با اثر حفاظتی و معالج  
مانکوزب 80% WP
قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه دی تیوکاربامات ها 
ایپرودیون کاربندازیم 52.5% WP
قارچ کش مختلط با طیف اثر گسترده 
کلرتالونیل 72% SC
قارچ کش غیرسیستمیک حفاظتی با طیف اثر گسترده 
تیوفانات متیل 70% WP
قارج کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تیوفانات ها 
بردوکس 20% SC
قارچ کش و باکتری کش تماسی