متری بوزین 70%WP
علف کش انتخابی و سیستمیک  
پاراکوات 20% SL
علف کش غیرانتخابی، تماسی  
گلایفوزیت 41% SL
 
اکسی فلور فن 24 % EC
علف کش تماسی  
هالو کسی فوپ آرمتیل 10.8% EC
علف کش انتخابی وسیستمیک  
بوتاکلر60%EC
علف کش انتخابی و سیستمیک  
اکسادیازون 12 %EC
علف کشی تماسی و انتخابی 
تری فلورا لین 48 %EC
علف کش انتخابی 
نیکوسولفورون 4% SC
علف کش سیستمیک و پس رویشی  
کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC
علف کش انتخابی و سیستمیک  
دیکلوفوپ متپل 36%EC
علف کش انتخابی، سیستمیک و تماسی  
بنتازون48 %SL
علف کش تماسی انتخابی