کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC
کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC
کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC

 کلودینافوپ پروپارژیل از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات می باشد که به صورت پس رویشی علیه علف های هرز یک ساله مزراع گندم از قبیل یولاف وحشی، خونی علف، چچم ،دم روباهی و دم روباهی باریک مصرف می شود