کلرپیریفوس 40.8% EC
کلرپیریفوس 40.8% EC
کلرپیریفوس 40.8% EC

 کلرپیریفوس با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی است  ، ماده موثره این سم در لایه های واکسی بافت های گیاه نفوذ می کند ، لذا نه تنها برای کنترل آفات فعال روی گیاهان بلکه حشرات داخل نسوج گیاهی (مینوزها و ساقه خوارها ) نیز به کار می رود .
این سم مهار کننده کولین استراز خون می باشد.