تری فلورا لین 48 %EC
تری فلورا لین 48 %EC
تری فلورا لین 48 %EC

 تری فلورا لین ازگروه دی نیتروآنیلین است که ازطربق هیپوکوتیل جذب می شود. این علف کش به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی در آمیختگی با خاک مصرف می گردد .این سم بازدارنده تقسیم سلولی و رشد ریشه می باشد .