هگزاکونازول 5% SC
هگزاکونازول 5% SC
هگزاکونازول 5% SC

 از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. علیه سفیدک سطحی مو محلول پاشی به میزان 0.25 در هزار لیتر آب صورت می گیرد.