پرمترین 25% EC

 پرمترین برای بسیاری از حشرات از جمله لارو پروانه ها ، حشرات خانگی و آفات مینوز کاربرد دارد .
این سم حشره کش عصبی است که بر روی کانال های سدیم در طناب عصبی اثر میگذارد و دوره کارنس آن 7 روز است