فن والریت 20%EC

فن والریت حشره کش عصبی است که سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد .

دوره کارنس این سم 14 الی 20 روز می باشد