ایپرودیون کاربندازیم 52.5% WP
ایپرودیون کاربندازیم 52.5% WP
ایپرودیون کاربندازیم 52.5% WP

 این قارچ کش متشکل از یک ترکیب سیستمیک (کاربندازیم) و یک ترکیب تماسی (ایپرودیون) می باشد. با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین در نهایت باعث توقف تندش اسپورهای قارچ می شود. موارد استفاده آن در ایران علیه بیماری های سوختگی غلاف برنج، زردی نخود، لکه قهوه ای نواری جو و ... می باشد.