تبوکونازول 6% FS
تبوکونازول 6% FS
تبوکونازول 6% FS

 این سم از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. برای ضد عفونی بذورگندم علیه بیماریهای سیاهک پنهان و آشکار گندم استفاده می شود. از مصرف آن روی گندم دوروم اجتناب شود.