استامی پراید 20%SP

استامی پراید برای کنترل طیف وسیعی از آفات مکنده نظیر پسیل ها ، مینوز و کرم سیب کاربرد دارد . این سم از گروه سموم نئونیکوتینوئیدها می باشد که بر سیستم عصبی حشرات اثر می کند .

استامی پراید با اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکو تینیک استیل کولین ، سبب تاثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد .

دوره کارنس این سم 7 تا 25 روز می باشد .