پروفنوفوس 50% EC

 پروفنوفوس از گروه فسفره آلی است که با مهار آنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره شده و در نهایت منجر به مرگ آن میشود .

این سم میتواند سبب کندی رشد پنبه گردد 

دوره کارنس این سم 14 روز است .