متری بوزین 70%WP
متری بوزین 70%WP
متری بوزین 70%WP

متری بوزین از گروه تریازینون که بر روی طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ در بسیاری از محصولات زراعی موثر می باشد