بنتازون48 %SL

 بنتازون ازگروه بنزوتیودیارینون که از طریق برگ ها با انتقال بسیار ناچیز درگیاه و از طریق ریشه و انتقال توسط آوندهای چوب صورت می گیرد . این سم بازدارنده عمل فتوسنتز است که اثر این علف کش معمولا بعد از یک تا دو هفته بصورت کلروز و نکروزه شدن برگ ها ظاهر می شود .