دیفنوکونازول 3% FS
دیفنوکونازول 3% FS
دیفنوکونازول 3% FS

 این سم از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری میکند. موارد مصرف آن در ایران علیه سیاهک پنهان و پاکوتاه گندم ، به صورت ضدعفونی بذور می باشد.