بازودین 60% EC

 بازودین حشره کشی است از گروه فسفره آلی که مهار کننده کولین استراز می باشد .

دوره کارنس این سم 10 روز است.

بازودین تحت لیسانس شرکت ZAGRO میباشد.