تبوکونازول 25% EW
تبوکونازول 25% EW
تبوکونازول 25% EW

 از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. برای کنترل سیاهک هندی و زنگ زرد گندم  به نسبت یک لیتر در هکتار محلول پاشی صورت می گیرد.