دیفنوکونازول 3% DS
دیفنوکونازول 3% DS
دیفنوکونازول 3% DS

 این سم از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. موارد مصرف آن در ایران علیه سیاهک پنهان، آشکار و پاکوتاه گندم، به صورت ضدعفونی بذور می باشد.