ایندوکساکارب 15%SC

 این سم بر روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته ، علائم فلج و توقف تغذیه ظاهر میگردد.

این حشره کش ماده فعال کانال های سدیم در سلول ها را مسدود می نماید .

دوره کارنس این سم 10 تا 21 روز بسته به گونه آفت میباشد .