نیکوسولفورون 4% SC
نیکوسولفورون 4% SC
نیکوسولفورون 4% SC

 نیکوسولفورون ازگروه سولفونیل اوره که باید در تناوب با سایرعلف کش ها استفاده شود، این علف کش انتخابی از طریق برگ و ریشه جذب می شود و قابل انتقال در آوندهای چوبی و آبکش گیاه می باشد.