هالو کسی فوپ آرمتیل 10.8% EC
هالو کسی فوپ آرمتیل 10.8% EC
هالو کسی فوپ آرمتیل 10.8% EC

هالو کسی فوپ آرمتیل ازگروه آریلوفنوکسی پروپیونات می باشد. این علف کش باعث پژمردگی و زردی در برگ ها می شود