کوپر اکسی کلراید wp35%

 کوپراکسی کلراید یا همان اکسی کلرور مس از گروه ترکیبات مسی می باشد که باعث اختلال عمومی در متابولیسم سلولی شده و اثر عمده آن ممانعت از جوانه زنی اسپورهای قارچ گزارش شده است. به صورت محلول پاشی کاربرد داشته و دوره کارنس آن 14 روزمی باشد. موارد مصرف در ایران، پیچیدگی برگ هلو، گموز مرکبات، شانکر سیتوسپورایی، لکه غربالی هسته دارها و .... می باشد.