بوتاکلر60%EC

 بوتاکلرازگروه کلرواستانیلیدها که برای کنترل علف های هرز مزراع برنج استفاده می شود. این علف کش روی کشیده برگ های یک ساله  و برخی ار پهن برگ هاموثر است .