تبوکونازول 2% DS
تبوکونازول 2% DS
تبوکونازول 2% DS

 از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. برای ضدعفونی بذور گندم علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم استفاده می شود. میزان مصرف آن 1.5 کیلوگرم در 1000 کیلوگرم بذر می باشد.