اتیون 47%EC

 اتیون از گروه فسفره آلی است که بصورت غیر سیستمیک عمل میکند .

اتیون مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی است .

این سم برای از بین بردن تخم حشرات ، کنه ها و شپشک ها توصیه می گردد .