بازودین گرانول 10% G

 بازودین گرانول حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی بوده که بیشترین کاربرد آن علیه کرم ساقه خوار برنج است .

بازودین تحت لیسانس شرکت ZAGRO می باشد .