تیوفانات متیل 70% WP
تیوفانات متیل 70% WP
تیوفانات متیل 70% WP

 این قارچ کش از سنتز بتاتوبولین جلوگیری می کند. در ایران علیه بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی استفاده می شود.