کاپتان wp50%

 این قارچ کش به طور تدریجی با گروه سولفیدریل آنزیم ها واکنش داده و فعالیت این نوع آنزیم ها را مختل می سازد. علاوه بر این می تواند به گروه آمینو در آنزیم هایی که فاقد گروه سولفیدریل هستند نیز حمله کند. موارد مصرف آن در ایران علیه لکه سیاه سیب، بیماری غربالی و مومیایی درختان میوه ، پیچیدگی برگ هلو، ضدعفونی بذور حبوبات و .... می باشد. دوره کارنس آن 10 روز می باشد.