اکسی فلور فن 24 % EC
اکسی فلور فن 24 % EC
اکسی فلور فن 24 % EC

 اکسی فلورفن با حلالیت کم در آب،  به صورت انتخابی عمل کرده و از گروه دی فنیل اترمی باشد. این علف کش توسط اندام های هوایی گیاه و مقداری نیز توسط ریشه جذب می شود .