دیکلوفوپ متپل 36%EC
دیکلوفوپ متپل 36%EC
دیکلوفوپ متپل 36%EC

 دیکلوفوپ متپل ازگروه  آریلوکسی فنوکسی پروپیونات اسید می باشد که عمدتا ازطریق برگ ها جذب می شودومقداری نیز توسط ریشه ها در خاک مرطوب جذب می گردد .

مقدار توصیه شده  بعد از رویش علف های هرز و در مرحله 2 تا 4 برگی شدن و یا در زمانی که گندم وارد مرحله پنجه زنی شده است ، می بایست مصرف شود .