کلرتالونیل 72% SC
کلرتالونیل 72% SC
کلرتالونیل 72% SC

 این قارچ کش با نام تجاری داکونیل باعث ایجاد اختلال عمومی در عملکرد آنزیم ها می شود. در ایران علیه لکه موجی گوجه فرنگی و باد زدگی سیب زمینی به میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم در هکتار استفاده می شود. دوره کارنس آن روی گوجه فرنگی و سیب زمینی 14 روز می باشد.